207411-60ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน
English Public Speaking
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการพูดในที่ชุมชน การเตรียมความพร้อมก่อนพูด โครงสร้างการนำเสนอ การใช้ภาษา การใช้น้ำเสียงที่หลากหลายและท่าทางเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาส การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนแบบต่างๆ ได้แก่ การนำเสนอข้อมูล การพูดโน้มน้าว  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.04.07**029C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพูดในที่ชุมชน การเตรียมความพร้อมก่อนพูด โครงสร้างการนำเสนอ การใช้ภาษา การใช้น้ำเสียงที่หลากหลายและท่าทางเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาส การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนแบบต่างๆ ได้แก่ การนำเสนอข้อมูล การพูดโน้มน้าว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123