207331-60วรรณกรรมสำหรับเด็ก
Children’s Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและร่วมสมัย เช่น นิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย เพลงกล่อมเด็กเป็นต้น โดยเน้นทักษะรูปแบบการประพันธ์ การใช้ภาษา และการอ่านวิเคราะห์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2027.04.09**029C23230X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
MisterJamie Duncan Maclean
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
  P2 อังคาร08:40-11:109.07.07-08**009C30255X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
MisterJamie Duncan Maclean
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
24-24-0
6-1-5
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.04**
ภาษาอังกฤษ [551810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 10 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
วรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและร่วมสมัย เช่น นิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย เพลงกล่อมเด็กเป็นต้น โดยเน้นทักษะรูปแบบการประพันธ์ การใช้ภาษา และการอ่านวิเคราะห์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123