207413-60การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
Discussion and Debate in English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกการพูดขั้นสูงในที่ชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในการอภิปรายและการโต้วาที  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.04.09**029C23230X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.09**029C24240X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกการพูดขั้นสูงในที่ชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในการอภิปรายและการโต้วาที

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123