207473-60การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
Teaching and Learning in English1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผล การสอนวิชาภาษาอังกฤษ การออกแบบ การจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่1 และ 2  
รายวิชาต่อเนื่อง:207474
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.04.07**029C22211X    
ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: MisterJamie Duncan Maclean
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,22-21-1
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:000201ออนไลน์054C25250X    
ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: MisterJamie Duncan Maclean
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [551810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 10 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
ภาษาอังกฤษ [601810014] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.06**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผล การสอนวิชาภาษาอังกฤษ การออกแบบ การจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่1 และ 2

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123