202214-60การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 : การออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา
Visual Communication Design IV : Design of Publications and Media
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ประเภทและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบัน  สามารถนำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาได้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ07:50-12:0027.03.03**029C291811X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายภักดี ปรีดาศักดิ์
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
19-18-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ประเภทและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบัน
สามารถนำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาได้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123