202421-60หนังสั้นและภาพยนตร์โฆษณา
Short Films and Commercials
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและความสำคัญของการผลิตสื่อหนังสั้นและภาพยนตร์โฆษณาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเขียนบท มุมกล้อง การเขียนStory board การใช้ effect การตัดต่อ และกระบวนการผลิตสื่อหนังสั้นและภาพยนตร์โฆษณาอย่างมีขั้นตอน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์07:50-12:0027.03.04029C281711X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-17-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-12:0036.04.04**050C18414X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-4-4
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการผลิตสื่อหนังสั้นและภาพยนตร์โฆษณาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเขียนบท มุมกล้อง การเขียนStory board การใช้ effect การตัดต่อ และกระบวนการผลิตสื่อหนังสั้นและภาพยนตร์โฆษณาอย่างมีขั้นตอน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123