202423-60การออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
Advanced Publication Design
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาขั้นตอนการออกแบบกระบวนการคิด(Concept), วางโครงสร้าง(Dummy),ออกแบบต้นแบบของหนังสือผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมฝึกทักษะและปฏิบัติการด้านการออกแบบ  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆหลายรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริงได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์07:00-12:0027.03.09(คู่)029C281612X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายภักดี ปรีดาศักดิ์
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-16-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการคิด(Concept), วางโครงสร้าง(Dummy),ออกแบบต้นแบบของหนังสือผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมฝึกทักษะและปฏิบัติการด้านการออกแบบ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆหลายรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริงได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123