202431-60แฟชั่นสไตล์ลิ่ง
Fashion Styling
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีของเส้นใย และสิ่งทอคุณสมบัติและศักยภาพของผ้าและเส้นใยการเลือกใช้เส้นใยด้าย และผ้าให้เหมาะสมกับการใช้สอย ชื่อเฉพาะของสิ่งทอและเส้นใย เทคโนโลยีการผลิต การรวบรวมเส้นใยและสิ่งทอ กระบวนการออกแบบพื้นผิวผ้าลักษณะของพันผิวผ้าขั้นพื้นฐาน  เช่น การพิมพ์การย้อม การปักประดับ การถักและการทอ ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการออกแบบผ้าขั้นพื้นฐาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 อังคาร15:20-19:3027.03.07**029C40391X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ดร. อลิศา โชตินนท์ภิชา
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-39-1
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.07**
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.07**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.07**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
ออกแบบนิเทศศิลป์ [621217216] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.07**
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.07**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.03.07**
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีของเส้นใย และสิ่งทอคุณสมบัติและศักยภาพของผ้าและเส้นใยการเลือกใช้เส้นใยด้าย และผ้าให้เหมาะสมกับการใช้สอย ชื่อเฉพาะของสิ่งทอและเส้นใย เทคโนโลยีการผลิต การรวบรวมเส้นใยและสิ่งทอ กระบวนการออกแบบพื้นผิวผ้าลักษณะของพันผิวผ้าขั้นพื้นฐาน
เช่น การพิมพ์การย้อม การปักประดับ การถักและการทอ ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการออกแบบผ้าขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123