202201-60การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawings
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความเป็นมา ความสำคัญของงานเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักทักษะวิธีในการใช้เครื่องมือ วิธีการเขียนแบบ พื้นฐานของรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ เน้นความเข้าใจในมาตรฐานสัญลักษณ์ทางการออกแบบ  ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการเขียนแบบเพื่อการออกแบบงานประเภทต่างๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-17:0027.03.04029C251411X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. อลิศา โชตินนท์ภิชา
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-14-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์12:00-16:1036.04.04**050C30030X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. อลิศา โชตินนท์ภิชา
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา ความสำคัญของงานเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักทักษะวิธีในการใช้เครื่องมือ วิธีการเขียนแบบ พื้นฐานของรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ เน้นความเข้าใจในมาตรฐานสัญลักษณ์ทางการออกแบบ
ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการเขียนแบบเพื่อการออกแบบงานประเภทต่างๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123