202301-60การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาภาษาภาพและรูปแบบศิลปะภาพประกอบ การออกแบบสร้างสรรค์งานภาพประกอบประเภทต่างๆ ที่สนใจ ด้วยการทดลองเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อนา ไปใช้ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสือ เว็บไซต์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี07:50-12:0027.03.04029C302010X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
23-19-4
7-1-6
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาภาพและรูปแบบศิลปะภาพประกอบ การออกแบบสร้างสรรค์งานภาพประกอบประเภทต่างๆ ที่สนใจ ด้วยการทดลองเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อนา ไปใช้ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสือ เว็บไซต์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123