508440-60คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
Computer in Design Working
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาการใช้โปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูป ในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เรียนรู้หลักการวิธีเทคนิคและการใช้งานขั้นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาในระดับมืออาชีพ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-17:0027.05.07**029C19190X    
อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
สำรองให้:อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการใช้โปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูป ในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เรียนรู้หลักการวิธีเทคนิคและการใช้งานขั้นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาในระดับมืออาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123