508470-60การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Publication Producing by Computer
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยโปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูป เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.05.06**029C19190X    
อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
สำรองให้:อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยโปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูป เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123