217340-60กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย วัตถุอันตราย การควบคุมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0027.04.07(คู่)029C1495X    
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์:
นางสาวตวงพร ปิยวิทย์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
15-1-14
12-1-11
15-1-14
11-2-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานและหลักการทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย วัตถุอันตราย การควบคุมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123