217381-60กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
Juvenile Delinquency Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสำคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:009.06.09(คี่)009C11101X    
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์:
นางสาวฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
15-6-9
12-0-12
15-4-11
11-0-11
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสำคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123