227124-60การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานภาษาไทย
Computer Application for Thai Language Work
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำเอกสารภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ เอกสารการสื่อสารในองค์การ เอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานด้านวารสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หลักการจัดหน้าหนังสือ การตัดต่อภาพและเสียง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เข้ากับวิชาชีพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.03.07**029C43376X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
7-1-6
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 9.14.05**
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.05**
คำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำเอกสารภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ เอกสารการสื่อสารในองค์การ เอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานด้านวารสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หลักการจัดหน้าหนังสือ การตัดต่อภาพและเสียง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เข้ากับวิชาชีพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123