402121-60เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Fundamental of Organic Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเกิดไฮบริดออร์บิทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ  เช่น เฮไลด์ อัลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ต่าง ๆ เช่น ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
เงื่อนไขรายวิชา: 402101
รายวิชาต่อเนื่อง:402122, CO 402122, 402241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-10:2024.323**024C311912X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สุมิตา บุญแนบ
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
12-9-3
9-9-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 2 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
การเกิดไฮบริดออร์บิทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ
เช่น เฮไลด์ อัลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ต่าง ๆ เช่น ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123