413223-60ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
Management Information System for Public Health
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบ มาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมบันทึกข้อมูลในหน่วยบริการสาธารณสุข การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังและการรายงานด้านสุขภาพ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.03.06**029C423210X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
10-1-9
สอบกลางภาค: 11 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [601211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0603ออนไลน์
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0603ออนไลน์
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.4.12 **
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.03.06**029C392910X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 11 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0603ออนไลน์
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 38.4.13 **
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบ มาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมบันทึกข้อมูลในหน่วยบริการสาธารณสุข การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังและการรายงานด้านสุขภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123