413223-60ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
Management Information System for Public Health
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบ มาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมบันทึกข้อมูลในหน่วยบริการสาธารณสุข การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังและการรายงานด้านสุขภาพ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.03.07(คู่)029C392910X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 17 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.03.05(คี่)029C402911X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-29-1
10-0-10
สอบกลางภาค: 17 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.04**
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.03**
  P3 จันทร์08:40-12:0027.03.07(คู่)029C433310X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
34-33-1
9-0-9
สอบกลางภาค: 17 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 31.06.05**
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 31.07.04**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบ มาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมบันทึกข้อมูลในหน่วยบริการสาธารณสุข การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังและการรายงานด้านสุขภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123