227232-60วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประเภทของวรรณกรรม เนื้อหา รูปแบบ และนวัตกรรมทางวรรณศิลป์ วิวัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.04.13(คี่)029C463610X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.07**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภทของวรรณกรรม เนื้อหา รูปแบบ และนวัตกรรมทางวรรณศิลป์ วิวัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123