227322-60การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและวิธีการสร้างสรรค์ความคิด การเชื่อมโยงความคิด การใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง กลวิธีการเขียนความเรียง บันเทิงคดี สารคดี ปฏิบัติการสร้างสรรค์ความคิดจากถ้อยคำและสำนวน การเขียนคำคล้องจอง นิทานอักษรปริศนา ปริศนาคำทาย คำผวน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.04.07**029C45414X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-37-0
8-4-4
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาไทย [551212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.04.09**
  P2 พุธ08:40-12:0036.04.05**050C473710X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-2-8
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.04.09**
  P3 ศุกร์12:50-16:1036.04.07050C483315X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
38-33-5
10-0-10
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.04.09**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการสร้างสรรค์ความคิด การเชื่อมโยงความคิด การใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง กลวิธีการเขียนความเรียง บันเทิงคดี สารคดี ปฏิบัติการสร้างสรรค์ความคิดจากถ้อยคำและสำนวน การเขียนคำคล้องจอง นิทานอักษรปริศนา ปริศนาคำทาย คำผวน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123