227322-60การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและวิธีการสร้างสรรค์ความคิด การเชื่อมโยงความคิด การใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง กลวิธีการเขียนความเรียง บันเทิงคดี สารคดี ปฏิบัติการสร้างสรรค์ความคิดจากถ้อยคำและสำนวน การเขียนคำคล้องจอง นิทานอักษรปริศนา ปริศนาคำทาย คำผวน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.04.09**029C453411X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร.พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการสร้างสรรค์ความคิด การเชื่อมโยงความคิด การใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง กลวิธีการเขียนความเรียง บันเทิงคดี สารคดี ปฏิบัติการสร้างสรรค์ความคิดจากถ้อยคำและสำนวน การเขียนคำคล้องจอง นิทานอักษรปริศนา ปริศนาคำทาย คำผวน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123