227328-60พื้นฐานการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Foundations of Research on Thai Language and Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประเภทและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัย การตั้งปัญหา กำหนดหัวข้อ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ การจำแนก วิเคราะห์ กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานผลการวิจัย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-17:0027.04.15(คู่)029C463610X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัย การตั้งปัญหา กำหนดหัวข้อ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ การจำแนก วิเคราะห์ กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานผลการวิจัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123