227312-60ทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Skills in Teaching Thai for Foreigners
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิวัฒนาการของการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา โครงสร้างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ อิทธิพลของภาษาแม่ การจัดการเรียนการสอนด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.04.07**029C453510X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-1-9
สอบกลางภาค: 15 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0102ออนไลน์
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0102ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.08**
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.08**
คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา โครงสร้างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ อิทธิพลของภาษาแม่ การจัดการเรียนการสอนด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123