227325-60การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Writing for Advertising and Public Relations
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ลักษณะของสื่อ การเขียนเพื่อนำออกอากาศ การเขียนโปสเตอร์ การเขียนใบปลิว การเขียนโฆษณา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0027.04.15(คู่)029C463610X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ลักษณะของสื่อ การเขียนเพื่อนำออกอากาศ การเขียนโปสเตอร์ การเขียนใบปลิว การเขียนโฆษณา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123