308302-60เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Information Technology for Logistics and Supply Chain Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ภูมิสารสนเทศการออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.03.08**029C504010X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.1AB**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.07**029C44431X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
42-42-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.1AB**
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [601214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.1AB**
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ภูมิสารสนเทศการออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123