308408-60เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Preparation for Professional Experience in LogisticsManagement
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
รายวิชาต่อเนื่อง:308409
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-14:3027.03.07**029C43403X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภคพร ผงทอง
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
3-0-3
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี10:20-12:0027.03.08**029C52439X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวนวพร ฝอยพิกุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
42-42-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123