407317-60โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
Statistics Computer Programs for Sport and Exercise Science
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฏี หลักการพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยบูรณาการเข้ากับทฤษฏี หลักการทางสถิติและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-16:0027.03.08**029C867412X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. พัชนา สุวรรณแสน
นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
40-38-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-16:0027.03.08**029C867412X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. พัชนา สุวรรณแสน
นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
39-37-2
37-36-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏี หลักการพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยบูรณาการเข้ากับทฤษฏี หลักการทางสถิติและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123