227330-60วรรณคดีการละคร
Dramatic Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายนาฏกรรมและนาฏวรรณคดี การกำเนิดวรรณคดีการละครตะวันตกและตะวันออก ประวัติความเป็นมาและประเภทของละครโศก ละครรื่นรมย์ ละครตลก พัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.04.15**029C453411X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายนาฏกรรมและนาฏวรรณคดี การกำเนิดวรรณคดีการละครตะวันตกและตะวันออก ประวัติความเป็นมาและประเภทของละครโศก ละครรื่นรมย์ ละครตลก พัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123