227240-60คติชนวิทยา
Folklore
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภทและคุณค่าของคติชนวิทยา คติชนวิทยาสมัยใหม่ ระเบียบวิธี การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพื้นฐานทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง คติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางคติชนวิทยา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.04.07**029C413110X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06**
  P2 พุธ12:50-16:1027.04.09**029C403010X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.05-06**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภทและคุณค่าของคติชนวิทยา คติชนวิทยาสมัยใหม่ ระเบียบวิธี การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพื้นฐานทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง คติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางคติชนวิทยา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123