227341-60วรรณกรรมอีสาน
Esarn Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมาของชาวไทยอีสาน ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร วิเคราะห์วรรณกรรมอีสานในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิดและความสัมพันธ์กับสังคม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-15:2027.04.09(คู่)029C403010X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-29-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 จันทร์08:40-11:1027.04.15(คู่)029C402812X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-28-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาของชาวไทยอีสาน ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร วิเคราะห์วรรณกรรมอีสานในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิดและความสัมพันธ์กับสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123