227342-60ตำนานและนิทานพื้นบ้าน
Myth and Folktale
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่า ทฤษฎีการวิเคราะห์ตำนานและนิทานพื้นบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างตำนานและนิทานพื้นบ้านกับสังคมและวัฒนธรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-16:0027.04.15(คี่)029C463610X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่า ทฤษฎีการวิเคราะห์ตำนานและนิทานพื้นบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างตำนานและนิทานพื้นบ้านกับสังคมและวัฒนธรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123