227450-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
Preparation for Professional Experiences in Thai
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นภาษาไทยมาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และจัดสัมมนาเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน
รายวิชาต่อเนื่อง:227451
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-14:3027.05.09**029C11910910X    
ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางรุจิเรข บุญญราศรี
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
36-36-0
37-37-0
10-2-8
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาไทย [601212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นภาษาไทยมาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และจัดสัมมนาเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123