306271-60เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Information Technology for Business Analytic
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ตัวแบบและการจำลองข้อมูล  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ แนวคิดและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-11:1027.03.08**029C50455X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
18-10-8
สอบปลายภาค: 6 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [646714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
การบัญชี [602714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
การบัญชี [622214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
การบัญชี [646714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ตัวแบบและการจำลองข้อมูล
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ แนวคิดและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123