304304-60โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
Accounting Software
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา ลักษณะทั่วไปความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อจดบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร  
เงื่อนไขรายวิชา: 304102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.03.07**029C372710X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางนลินี อัศวธิติสกุล
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
27-26-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.03.07**029C332211X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางกิ่งแก้ว บุญสุข
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
23-22-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB**
  P3 อังคาร12:50-16:1027.03.07**029C38308X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางนลินี อัศวธิติสกุล
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-2-8
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [551214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB**
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 22.3.2AB**
การบัญชี [551214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 5 ห้องสอบ 22.3.2AB**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่วไปความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อจดบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123