304304-60โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
Accounting Software
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา ลักษณะทั่วไปความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อจดบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร  
เงื่อนไขรายวิชา: 304102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.03.05**029C43367X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ณิชฎา กีรติอุไร
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
7-0-7
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.32**
  P2 จันทร์12:50-16:1022.5.3**022C40346X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางนลินี อัศวธิติสกุล
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
5-0-5
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.35**
  P3 จันทร์08:40-12:0022.5.3**022C40328X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางนลินี อัศวธิติสกุล
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
8-1-7
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 3 ห้องสอบ 13.34**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่วไปความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อจดบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123