306213-60การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
System Analysis and Design for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบสารสนเทศ และหลักการพื้นฐานทั่วไป ความสำคัญและจำเป็นของระบบสารสนเทศในองค์กร วัฏจักรและรูปแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่นการสำรวจความต้องการ การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้  การวิเคราะห์ระบบงาน การเก็บข้อมูล การสร้างตัวแบบกระบวนการ การสร้างตัวแบบข้อมูล การออกแบบระบบ การนำเสนอระบบงาน การดำเนินการสร้างหรือจัดหาระบบ การทดสอบและติดตั้ง การวางแผนการเริ่มใช้งาน การบำรุงรักษาระบบ
รายวิชาต่อเนื่อง:306317
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.03.10**029C42357X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.เมธี ทองดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-21-1
16-14-2
4-0-4
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.31**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.32**
  P2 อังคาร08:40-12:0022.5.5**022C31238X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.เมธี ทองดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
21-18-3
10-5-5
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.31**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์11:10-14:3022.5.1**022C19910X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.เมธี ทองดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.03**
คำอธิบายรายวิชา
ระบบสารสนเทศ และหลักการพื้นฐานทั่วไป ความสำคัญและจำเป็นของระบบสารสนเทศในองค์กร วัฏจักรและรูปแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่นการสำรวจความต้องการ การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้
การวิเคราะห์ระบบงาน การเก็บข้อมูล การสร้างตัวแบบกระบวนการ การสร้างตัวแบบข้อมูล การออกแบบระบบ การนำเสนอระบบงาน การดำเนินการสร้างหรือจัดหาระบบ การทดสอบและติดตั้ง การวางแผนการเริ่มใช้งาน การบำรุงรักษาระบบ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123