306214-60ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ประเภทและวิธีการป้องกันภัยคุกคาม การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยของธุรกิจและระบบสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  วางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ครอบคลุมทั้งในระดับความปลอดภัยของระบบทางด้านกายภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:50-16:1027.03.03**029C311912X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-17-3
10-1-9
สอบปลายภาค: 13 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [602714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 21 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.34**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [602714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.34**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [552214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 20 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.34**
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ประเภทและวิธีการป้องกันภัยคุกคาม การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยของธุรกิจและระบบสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ครอบคลุมทั้งในระดับความปลอดภัยของระบบทางด้านกายภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123