306214-60ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ประเภทและวิธีการป้องกันภัยคุกคาม การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยของธุรกิจและระบบสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  วางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ครอบคลุมทั้งในระดับความปลอดภัยของระบบทางด้านกายภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0022.5.4**022C322111X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเอกชัย ปานมาก
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-21-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.31**
  P2 พุธ08:40-12:0027.05.06**029C301812X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเอกชัย ปานมาก
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
21-18-3
9-0-9
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.31**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์11:10-14:3022.5.5**022C322210X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเอกชัย ปานมาก
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-22-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [622714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ประเภทและวิธีการป้องกันภัยคุกคาม การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยของธุรกิจและระบบสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ครอบคลุมทั้งในระดับความปลอดภัยของระบบทางด้านกายภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123