306316-60วิธีวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Research Method for Business Computer
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย การนำเสนอเค้าโครง การเขียนเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1022.5.1(คี่)022C322111X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-21-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.24**
  P2 อังคาร08:40-12:0022.5.1(คี่)022C271710X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.24**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์12:50-16:1027.03.04029C18180X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-10-0
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.34**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.34**
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย การนำเสนอเค้าโครง การเขียนเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123