402464-60พอลิเมอร์ชีวภาพ
Biopolymer
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพการสังเคราะห์และการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพเทคนิคการวิเคราะห์และการตรวจลักษณะของพอลิเมอร์ชีวภาพการย่อยสลายของ พอลิเมอร์ชีวภาพและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในด้านต่าง ๆ  
เงื่อนไขรายวิชา: 402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.07**029C301812X    
เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
สำรองให้:เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-18-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพการสังเคราะห์และการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพเทคนิคการวิเคราะห์และการตรวจลักษณะของพอลิเมอร์ชีวภาพการย่อยสลายของ พอลิเมอร์ชีวภาพและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในด้านต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123