306361-60การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ
Web Programming for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนงานทางด้านธุรกิจ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างและสภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่นแบบพลวัต การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่ายและฝั่งเครื่องลูกข่าย  การใช้โปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ การสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน
เงื่อนไขรายวิชา: 306233
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.05**029C583919X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
27-20-7
21-18-3
10-1-9
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.2AB**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.2AB**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.2AB**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1022.5.2**022C221210X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-12-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.2AB**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:00-15:2022.5.1**022C21129X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [622214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K2 เสาร์12:00-15:2022.5.4**022C21318X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-3-8
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนงานทางด้านธุรกิจ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างและสภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่นแบบพลวัต การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่ายและฝั่งเครื่องลูกข่าย
การใช้โปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ การสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123