306373-60วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
Data Science for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคทั่วไปที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์และแปลงให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความหมายจากชุดข้อมูลต่าง ๆ ทางธุรกิจ วิชานี้จะเน้นที่วิธีการที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การแทน การแปลง และการตัดสินใจ ของข้อมูลทางธุรกิจ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.03.06**029C60753X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
24-1-23
27-5-22
9-1-8
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.1AB**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.1AB**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.1AB**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0022.5.3**022C30921X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-9-11
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.1AB**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 ไม่มีข้อมูล40634X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-6-34
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: (ลำดับที่ 21) อา. 8.40 - 12.00
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคทั่วไปที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์และแปลงให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความหมายจากชุดข้อมูลต่าง ๆ ทางธุรกิจ วิชานี้จะเน้นที่วิธีการที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การแทน การแปลง และการตัดสินใจ ของข้อมูลทางธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123