325307-60การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
Reservation and Ticketing
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เกี่ยวกับการจองตั๋ว และการสำรองที่นั่ง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศระบบการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ  บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ตั๋วเครื่องบิน และการสำรองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.05.01**029C564610X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
23-22-1
23-23-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [551212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.02**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [601212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.02**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [601212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับการจองตั๋ว และการสำรองที่นั่ง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศระบบการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ตั๋วเครื่องบิน และการสำรองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123