401291-60ปฏิบัติการฟิสิกส์มัธยันตร์
Intermediate Physics Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ของคลื่น เช่น กฏของแบร์นูลลี สมบัติของของไหล โมเมนต์ความเฉื่อย การแทรกสอดของคลื่นเสียง คลื่นแสงและคลื่นกล การประยุกต์กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ โมเมนต์แม่เหล็ก สมบัติของวัสดุเฟร์โรแมกเนติก เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: 401103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1024.207**024C14410X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
4-4-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.10**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ของคลื่น เช่น กฏของแบร์นูลลี สมบัติของของไหล โมเมนต์ความเฉื่อย การแทรกสอดของคลื่นเสียง คลื่นแสงและคลื่นกล การประยุกต์กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ โมเมนต์แม่เหล็ก สมบัติของวัสดุเฟร์โรแมกเนติก เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123