401292-60ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เช่นปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กฎการแผ่รังสีของซเตฟาน-โบลต์ซมันน์ การหาค่าประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน  สเปกตรัม ปรากฏการณ์ซีมาน การดูดกลืนรังสี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ขั้นสูง การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีเชิงความร้อน เป็นต้น
เงื่อนไขรายวิชา: 401103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1024.218**024C13310X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 24.218**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เช่นปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กฎการแผ่รังสีของซเตฟาน-โบลต์ซมันน์ การหาค่าประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
สเปกตรัม ปรากฏการณ์ซีมาน การดูดกลืนรังสี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ขั้นสูง การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีเชิงความร้อน เป็นต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123