207363-60ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ
English for Domestic Tourism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษและคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศ ประวัติความเป็นมา และการจัดนำเที่ยวให้ชาวต่างชาติ การเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:0027.04.07(คู่)029C36279X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
  P2 ศุกร์08:00-12:0036.05.05 (คี่)050C41329X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษและคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศ ประวัติความเป็นมา และการจัดนำเที่ยวให้ชาวต่างชาติ การเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123