401396-60สัมมนาฟิสิกส์
Physics Seminar
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประเภท ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการสัมมนา การสืบค้นแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อกำหนดเลือกหัวเรื่องทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์มานำเสนอและอภิปรายอย่างมีเหตุผล  ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1024.208024C13310X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
ดร.ภาคภูมิ บวบทอง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.12**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภท ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการสัมมนา การสืบค้นแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อกำหนดเลือกหัวเรื่องทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์มานำเสนอและอภิปรายอย่างมีเหตุผล
ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123