401399-60การผลิตนวัตกรรมทางฟิสิกส์
Invention of Physics Innovation
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่าง ออกแบบและผลิตนวัตกรรมจากความรู้ทางฟิสิกส์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ ทดสอบ ประเมินผล และเผยแพร่นวัตกรรม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0011.24**011C1349X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ชำนาญ พร้อมจันทึก
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่าง ออกแบบและผลิตนวัตกรรมจากความรู้ทางฟิสิกส์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ ทดสอบ ประเมินผล และเผยแพร่นวัตกรรม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123