401449-60ฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
Physics and Vacuum Technology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน?วยวัดทางฟ?สิกส ?ทฤษฎีจลนศาสตร?ของแก?ส การไหลของแก?สและการคํานวณการกระจายความดัน กระบวนการปลดปล?อยแก?ส ปรากฏการณ?บนพื้นผิว การเกาะตัวแบบกายภาพและแบบเคมี  การแพร?ของแก?สในของแข็ง วัสดุและอุปกรณ?ของระบบสุญญากาศ การตรวจสอบและกระบวนการทําความสะอาดของพื้นผิวและก?อนวัสดุ ปั้มสุญญากาศ มาตรวัดเครื่องวิเคราะห?แก?ส เครื่องตรวจรอยรั่ว อุปกรณ?สุญญากาศขนาดใหญ? อุปกรณ?สุญญากาศสมัยใหม? โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0024.208024C15510X    
ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-5-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.10**
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานของวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน?วยวัดทางฟ?สิกส ?ทฤษฎีจลนศาสตร?ของแก?ส การไหลของแก?สและการคํานวณการกระจายความดัน กระบวนการปลดปล?อยแก?ส ปรากฏการณ?บนพื้นผิว การเกาะตัวแบบกายภาพและแบบเคมี
การแพร?ของแก?สในของแข็ง วัสดุและอุปกรณ?ของระบบสุญญากาศ การตรวจสอบและกระบวนการทําความสะอาดของพื้นผิวและก?อนวัสดุ ปั้มสุญญากาศ มาตรวัดเครื่องวิเคราะห?แก?ส เครื่องตรวจรอยรั่ว อุปกรณ?สุญญากาศขนาดใหญ? อุปกรณ?สุญญากาศสมัยใหม? โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123