401491-60โครงงานฟิสิกส์ 1
Physics Project 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระเบียบ วิธีวิจัย กำหนดปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ การสืบค้น ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษากระบวนการการทดลอง  
รายวิชาต่อเนื่อง:401492
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2024.208024C13310X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
ผศ. ชำนาญ พร้อมจันทึก
นางชัญญา เสริมศรีทอง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 24.208
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบ วิธีวิจัย กำหนดปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ การสืบค้น ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษากระบวนการการทดลอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123